Interaktionsdesign, att designa med användaren i fokus

Hur designprocessen ser ut kan skilja sig mycket beroende på projektets olika förutsättningar. Faktorer som påverkar är ekonomi, komplexitet, beställarens organisation och dess projektmodell. I allmänhet utgår allt designarbete ifrån en process där man gjort en noggrann målgruppsanalys och en definition av den tänkta tjänsten där man beskrivit vad man senare vill uppnå med sin produkt. Skissarbetet varvas kontinuerligt med användartester. Dessa kan även vara mycket enkla, det viktiga är att man i ett tidigt skede kan verifiera att man är på rätt spår. Som hjälp vid skissarbetet tar man hjälp av olika designmodeller, t ex Nielsens heuristiska modell. Även efterforskningar om tillämpningar i liknande system är användbart när man vill skapa ett brett beslutsunderlag i designprocessen, att hitta en modell för ”best practice” är hör till en viktig del av arbetet.

Att vara flexibel och att blanda teoretiska modeller med arbetssätt enligt ”lean UX” i parallella aktiviteter kan vara en effektiv metod när man arbetar med att skapa en produkt av varaktig kvalitet för användaren.

 

arbetsflöde interaktionsdesign UX

Tillgänglighet

För att försäkra sig om att man skapar en tillgänglighetsanpassad produkt, som inte stänger ute grupper av användare,  bör man under hela processen utgå ifrån de riktlinjer som är utgivna av WCAG 2.0, genom att  följa alla kravnivåer. Denna arbetsmetod påverkar produkten så att man i slutänden når ett slutresultat av bättre kvalitet,  som är bättre strukturerat och därför kan användas av fler. Således får beställaren en produkt som har bättre förutsättningar att nå affärsmålen därför att fler kan använda tjänsten och som också har en längre livslängd.

Läs mer om tillgänglighet

Arbetsprocess – lean UX

”Lean UX”  syftar på en agil arbetsmetodik där man under hela arbetsprocessen kontinuerligt validerar produkten mot affärsmålen. Detta för att försäkra sig om att man verkligen skapar den produkt som löser användarnas problem. Istället för att utgå ifrån en förutbestämd specifikation arbetar man här agilt (rörligt) för att under gång kunna stämma av och korrigera produktens utformning.

Det är intressant att läsa Jeff Gothelf ”Lean UXApplying Lean Principles to Improve User Experience ”. Boken beskriver en ganska omfattande metod som kan användas och tolkas så att man sedan anpassar metodiken efter den egna organisationens förutsättningar.

Ett pragmatiskt förhållningssätt till metoden är bra, inför ett projekt kan flera deltagare läsa på om metodiken, antingen genom ”Lean UXApplying Lean Principles to Improve User Experience ”av Jeff Gothelf eller genom  ”Interaktionsdesign och UX” –  Om att skapa en god användarupplevelse av Mattias Arvola.

Projektdriven utveckling

Det kan finnas olika skäl till att inte arbeta produktorienterat, man kan befinna sig i en startup-fas med ett embryo till en uppfinning eller ett nytt koncept där  man ännu inte vet var det hela ska landa.  I en produktdriven modell drivs därför arbetet i en annan anda, speciellt då man arbetar med helt nya produkter.  Vid tidiga faser av design och innovationsprojekt, då man utvecklar en idé som man kanske ännu inte riktigt vet vad man ska använda till eller då man har en designform som söker sin tillämpning, kan det vara naturligt att driva projekt på detta sätt. Embryon till produkter hålls ofta hemliga tills de nått en fas där man är redo att testa denna på en publik för att senare kunna lansera en innovation. Många framgångsrika startups har börjat som en intern idé för att därefter utvecklas och söka sin marknad.

Även vid projektdriven utveckling kan man föra in faser av användarcentrerad processtyrning. Man kan då testa sin produkt eller delar därav på en publik, en enkel testmetod består av enkla pappersmodeller där man kan prova kritiska moment. Att så snabbt som möjligt föra in tester för att möta sin marknad kan i vissa fall vara livsavgörande för ett projekt.

  • Resurser

    Don’t Make Me Think – Steve Krug
    The Inmates Are Running the Asylum Alan Cooper
    Lean UX – Applying Lean Principles to Improve User Experience Av Jeff Gothelf och Josh Seiden
    Interaktionsdesign och UX –  om att skapa en god användarupplevelse av Mattias Arvola