CV och portfolio

”Jag har ett genuint intresse för hur design fungerar utifrån ett användarperspektiv – det är med största respekt för detta som jag deltar i ett projekt, att testa mina hypoteser på olika användare är därför en viktig aktivitet under designprocessen.”


Designexempel/sammanställningarI nedanstående exempel visas skisser och arbetsexempel från olika uppdrag.

System för att hantera biljetter och resenärer för Silverrailtech

SilverRail är ett teknikföretag inom resebranschen specialiserat på järnvägsindustrin med verksamhet i fyra länder och med en global kundbas. De arbetar med teknik som används av globala aktörer inom tågbranschen t.ex., British railways, SNCF, SJ, Snälltåget m. fl.

Uppdraget

Att utveckla en sökfunktion som ger information om resenärer, erbjudanden och tågförbindelser. Skapa förutsättningar för att hantera och modellera listor och även enstaka poster i listan. Kunna få fram kontaktinformation för att skicka SMS mm.

Exempel på arbetsområde: Konduktören går runt på tåget och tar biljetter, ska kunna kolla bokningsinformation på plats, t. ex. matbeställningar. Ska kunna skapa en avisering till resenärer vid tågförseningar då dessa har påverkan på byten. Detta ska vara möjligt från mobila enheter under gång, i tågmiljö. Applikationen ska då vara överskådlig även på en liten skärm. Den nya applikationen ersätter 3 av företagets tidigare, separata system. Designen till systemet ska förenkla interaktionen för olika användargrupper, i olika media, vid olika skärmupplösning, i olika arbetssituationer.

I uppdraget ingår att skapa underlag via intervjuer och workshops med intressenter och typanvändare, ta fram övergripande design och även att ta en dokumentation i form av riktlinjer för kommande utveckling av grafik och funktionalitet för detta system.

Arbetsmodell

Inventering -> Intervjuer -> Personas -> Rollbeskrivningar -> Mockups -> Tester avstämningar -> Detaljerade skisser -> Dokumentation och riktlinjer för vidareutveckling


Riksdagen – System för att hantera lagförslag från EU

Ifrån EU kommer en strid ström av lagar och förslag som ska subsidarietetsprövas. Dessa ska löpande hanteras av tjänstemännen i Riksdagens kansli, för att sedan eventuellt skickas vidare först för beredning i utskott, och senare ska de ut i plenisalen för votering. Det finns ett ärendehanteringssystem för detta, men det är krångligt, missvisande och otydligt, och genererar en massa överflödigt klickande.

Det är svårt för personal att ha hantera systemet, det kan endast hanteras av ett fåtal personer (de som arbetar i systemet dagligen). Även dessa har svårigheter eftersom det ger liten överblick över arbetssituationen – vad är gjort, vad återstår att göra? Egentligen ska även utskotten och ledamöter själva ska kunna jobba i systemet vilket är omöjligt nu eftersom det upplevs som för krångligt att arbeta med.

I och med att systemet är svårt att begripa bygger man ett personberoende, det krävs en specialist för att överhuvud taget kunna göra arbetssysslorna, Detta gör arbetsmiljön sårbar. Om en person är borta blir arbetet inte gjort.

Uppdraget

Förenkla hanteringen av ärenden för kanslipersonal och folk vid utskotten. Göra arbetsflöden tydliga, och skapa lätthet och motivation vid arbetet. Designen byggs som en kom-ihåg-lista. Första balken innehåller ”STEG 1” i arbetsflödet. Andra balken innehåller ”STEG 2” osv. Användaren kan skapa bevakningar som ligger dels på en översiktlig board, och återfinns i systemet på respektive balk. Användaren hanterar sina ärenden under en separat balk. Man kan kan se hur antalet ärenden minskar på balkraden, vartefter man löser arbetsuppgifterna. Modellen har sedan arbetats in i andra system, t.ex. Rixportalen.

Skapa modell för masshantering av ärenden vid yrkande- motionstiden. Ge kanslister och andra möjligheter att beta av stora listor på ett smidigt sätt.

Arbetsmodell

Inventering -> Intervjuer -> Personas -> Rollbeskrivningar -> Mockups -> Tester avstämningar -> Detaljerade skisser -> Dokumentation och riktlinjer för vidareutveckling som förs in i riksportalen


MTM – Myndigheten för tillgängliga media, förstudie till nytt bibliotekssystem

Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, tillhör Kulturdepartementet har som uppdrag att vara kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. 

Uppdraget

Inför flytten till Malmö vill myndigheten göra en genomgång av sitt gamla system för att dokumentera funktionalitet och samtidigt skissa på riktlinjer som ska kunna ligga till grund för ett nytt system.

Arbetsmodell

Genomgång av strukturen och funktionalitet. Intervjuer och workshops för att relativt snabbt landa i ett konkret förslag till en uppdaterad version av bibliotekssystemet.


MSB Krisrapporteringssystem

Krisrapporteringssystem för inrapportering av incidenter och störning i regioner i Sverige

System som ska används för att rapportera incidenter till MSC, uppritat enligt strikta anvisningar och idéer från beställaren. Beställaren kommer alltså med ganska färdiga idéer som man vill ha realiserade. Mitt jobb var testning och fin-modellering av olika delar, att ta fram enkla pappersomsätta dessa i förslag till prototyper. Jag utförde slutdesign av av mallar, gav stöd  och vägledning vid kodning genom anvisningar till programmerare så att dessa skulle följa webbdirektivet. Validering och test av slutgiltig kod så att denna uppfyller webstandards och krav på tillgänglighet enligt WCAG. Testning i olika browsers. Applikationen gjordes ej för mobila enheter.